Bokslut & deklarationer

Gör aldrig bokslut och deklaration själv om du inte har rätt utbildning och rätt programvara. När företagare gör sina egna bokslut blir det dessvärre ofta fel vilket kan leda till omfattande straffavgifter. Låt oss upprätta bokslut, årsredovisning och bolagsdeklaration för att slippa obehagliga överraskningar.

Vad är ett bokslut?

Ett bokslut är en sammanställning av den löpande bokföringen under räkenskapsåret och detta måste upprättas av alla företag. Under bokslutsarbetet upprättar och analyserar vi balans- och resultaträkningen där den tillhörande dokumentationen kontrolleras och kompletteras. Slutligen görs bokslutstransaktioner som bland annat består av:

  • Periodisering av intäkter och kostnader
  • Skattemässiga justeringar
  • Avskrivningar utöver planenliga avskrivningar
  • Avsättningar till periodiseringsfonder
  • Bokföring av årets skatt och resultat

Hur ser bokslutsprocessen ut hos oss?
Bokslutsarbetet börjar när det är två månader kvar på kalenderåret. Då träffas vi för en skatte- och resultatplanering. Tillsammans gör vi en analys av de tio första månadernas resultat samt en prognos för de sista två. Utifrån det prognostiserade resultatet kan vi diskutera åtgärder som löneuttag, avsättningar till pension och tidigareläggning av investeringar för att justera resultatet i bokslutet. 

Vi avslutar räkenskapsåret med att upprätta ett bokslut. När bokslutet är klart träffas vi för en bokslutsgenomgång där vi går igenom bokslutet så att du som ägare förstår resultatet. Vid detta tillfälle reviderar vi också förutsättningarna för det nya räkenskapsåret och uppdaterar budgeten och olika prognoser.  För handels- och aktiebolag ska även en årsredovisning upprättas och skickas in till Bolagsverket. När bokslutsarbetet är klart avslutar vi räkenskapsåret med att upprätta deklarationer för både företaget och dig som ägare. Boksluts- och deklarationsarbetet gör vi i Wolters Kluwers program Capego.  

Så här kan du förbereda dig inför ett bokslut

Det finns ett antal saker som behöver förberedas innan vi kan börja med bokslutet för att processen ska vara smidig. Om dessa saker är utförda så blir bokslutet klart snabbare:

  • säkerställ att allt har fakturerats
  • säkerställ att alla leverantörsfakturor har kommit in
  • inventera lagret (om du har ett)
  • beställ engagemangsspecifikationer från banken dvs en sammanställning av alla händelser som skett på banken under året.

Vi kan även göra din privata deklaration om du känner att du vill ha hjälp med detta.