Genom att sammanställa, analysera och rapportera till kunderna om ekonomiskt utfall och status kan Lotta Wirth se till att företagens resurser utnyttjas på bästa sätt.

Lotta ser till att företagens resurser utnyttjas på bästa sätt

11 Mar 2024

Genom att sammanställa, analysera och rapportera till kunderna om ekonomiskt utfall och status kan Lotta Wirth se till att företagens resurser utnyttjas på bästa sätt.

Lotta Wirth har arbetat som affärscontroller på EkonomiNord sedan hösten 2022. I sin roll ansvarar hon för att sammanställa, analysera och rapportera till kunderna kring företagets resultat och status. Genom att analysera företagens lönsamhet kan hon förutse framtida trender och därmed arbeta proaktivt med framåtriktade insatser för att se till att företagets resurser utnyttjas på bästa sätt. 

“Jag arbetar med framåtriktade insatser utifrån en ekonomisk analys.”

Generellt tar Lottas arbete vid efter det att bokslutet för månaden, kvartalet eller året är färdigställt. Utifrån hennes analys får kunderna en digital rapport som hon ibland även presenterar muntligt. Där beskriver och förklarar hon både positiva och negativa avvikelser från budgeten eller prognosen samt hennes förslag på insatser. För Lotta är denna kundkontakt viktig eftersom hon menar att hon också lär sig mycket om kundernas verksamhet. Kunderna får i sin tur förståelse för hur verksamheten och vägval påverkar ekonomin i företaget. Detta samspel leder ofta till ett bra resultat. 

Innan uppdraget på EkonomiNord har Lotta arbetat som ekonomichef och controller på ett antal större och medelstora företag, en bakgrund som hon menar ger henne en fördjupad förståelse för kundernas behov. Hon förklarar att hennes förmåga att granska kundernas ekonomi utifrån ett företagarperspektiv gör att hon, och EkonomiNord som byrå, effektivt kan agera som deras externa ekonomiavdelning. 

“Jag kan granska ekonomin utifrån företagarens perspektiv.”

Idag använder affärscontrollers huvudsakligen digitala verktyg i sitt arbete med analys och förändringsförslag. Därför menar Lotta att det är avgörande att EkonomiNord är en digitaliserad redovisningsbyrå då det underlättar och effektiviserar arbetet. Hon förklarar att digitaliseringen bidrar till att både siffrorna i resultat och bokföring löpande är mer aktuella när de går in och plockar ut rapporter. Ju mer de digitaliserar och automatiserar desto mindre manuella justeringar behöver göras i månadsboksluten.  

För Lotta är det också viktigt att EkonomiNord tillvaratar medarbetarnas kompetens, att de hjälper varandra och ofta har intern och extern kompetensutveckling så att kunskapsnivån höjs. På så sätt menar hon att hennes arbete som affärscontroller är varierat och att hon får möjlighet att lära sig något nytt varje dag. 

“Jag lär mig något nytt varje dag. Det finns verkligen möjlighet till det här på EkonomiNord.”

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa ditt företag? Kontakta oss så berättar vi mer.