Sedan 2010 finns det inget krav på revision i mindre aktiebolag vilket innebär att de får välja om de ska ha en revisor eller inte. De aktiebolag som väljer att inte ha en revisor måste själva registrera det hos Bolagsverket.

När behöver man revisor? EkonomiNord i Umeå besvarar frågan

31 Jan 2021

Sedan 2010 finns det inget krav på revision i mindre aktiebolag vilket innebär att de får välja om de ska ha en revisor eller inte. De aktiebolag som väljer att inte ha en revisor måste själva registrera det hos Bolagsverket. Det är viktigt att komma ihåg att även de som väljer bort sin revisor måste upprätta en årsredovisning för varje räkenskapsår.

De aktiebolag som kan välja att avstå revision får inte uppfylla mer än ett av dessa krav: 

  • 1,5 MSEK i balansomslutning (dvs summan av alla tillgångar i balansräkningen)
  • mer än 3 MSEK i nettoomsättning
  • fler än 3 anställda i medeltal.

Det betyder att ca 80% av alla Sveriges aktiebolag har möjlighet att avstå revision vilket också de allra flesta gör. Utan revisor blir det istället redovisningskonsulterna som tar över rollen som företagens ekonomiska bollplank. Eftersom vi är insatta i företagets operativa verksamhet när vi sköter den löpande bokföringen blir den proaktiva rådgivningen en naturlig del av vårt kunduppdrag. Dessutom kommer rådgivningen löpande under hela året och kan därför ge betydligt bättre effekt.

Vi på EkonomiNord Redovisning kan, med vår egen kompetens och vårt nätverk av experter, erbjuda alla företagare den ekonomiska rådgivning som behövs för att driva och utveckla ett företag. På så sätt kan vi vara varje företags externa ekonomiavdelning och därigenom skapa trygghet och lönsamhet till företagsledaren. 

/Peter Eklund

Fakta:

Löpande bokföring - registrering av företagets ekonomiska transaktioner (försäljning, inköp, betalningar etc.).

Redovisning - sammanställning, analys och presentation av de ekonomiska transaktionerna som registrerats i den löpande bokföringen. Detta görs t ex i balans- och resultaträkning, verifikationslista och huvudbok.

Bokslut - sammanställning av bokföringen till en balans- och resultaträkning. I bokslutet görs även periodisering av intäkter och kostnader.

Revision - en lagstadgad och oberoende granskning av bokslut och årsredovisning vilken resulterar i en revisionsberättelse.

Redovisningskonsult - en person som arbetar med löpande bokföring, redovisning, rådgivning och upprättande av bokslut.

Revisor - en person som arbetar med revisionen. Revisorn kan vara ideell (lekmannarevisor) eller godkänd av Revisorsnämnden (auktoriserad).

Aktiebolag - en juridisk person som kan teckna avtal, ha anställda och äga saker. 2019 sänktes aktiekapitalet från 50 000 till 25 000.