När behöver man revisor? EkonomiNord i Umeå besvarar frågan

Innan frågan besvaras tänkte jag att det kan vara läge att förklara några olika begrepp och ord som jag vet blandas ihop och används på fel sätt:

Från och med den 1/11 2010 gäller nya regler om revision i mindre aktiebolag, vilket innebär att vissa små aktiebolag får möjlighet att välja om de ska ha en revisor eller inte. De aktiebolag som kan välja att avstå revisionen får inte uppfylla mer än ett av följande:

 

–    – 1,5 MSEK i tillgångar (dvs summan av alla tillgångar i balansräkningen)

–    – 3 MSEK i nettoomsättning

–    – 3 anställda i företaget.
 • Löpande bokföring – registrering av företagets ekonomiska transaktioner (försäljning, inköp, betalningar etc) kronologiskt och systematiskt – oftast genom registrering i ett datorprogram.
 • Redovisning – sammanställning, analys och presentation av de ekonomiska transaktionerna som man har registrerat i den löpande bokföringen. Detta göras t ex i balans- och resultaträkning, verifikationslista och huvudbok.
 •        Bokslut – sammanställning vid årets slut bokföringen till en balans- och resultaträkning. I bokslutet görs även periodisering av intäkter och kostnader så att redovisningen görs på det år som de avser.
 • Revision – en lagstadgad och oberoende granskning av bokslut och årsredovisning vilken utmynnar i ett uttalande om ett företags redovisning och förvaltning, s k revisionsberättelse.
 • Redovisningskonsult – den person som arbetar med löpande bokföring, redovisning och upprättande av bokslut.
 • Revisor – den person som arbetar med revisionen. Revisorn kan vara ideell (lekmannarevisor) eller godkänd samt auktoriserad genom den statliga Revisorsnämnden.

Med dessa förklaringar så kan vi gå vidare och börja besvara frågan 


När behöver ett företag en revisor?

Från och med den 1/11 2010 gäller nya regler om revision i mindre aktiebolag, vilket innebär att vissa små aktiebolag får möjlighet att välja om de ska ha en revisor eller inte. De aktiebolag som kan välja att avstå revisionen får inte uppfylla mer än ett av följande:

 

–        –  1,5 MSEK i tillgångar (dvs summan av alla tillgångar i balansräkningen)

–        –  3 MSEK i nettoomsättning

–        –  3 anställda i företaget.

Kort sagt så innebär detta att mer än 70 % av alla Sveriges företag, omkring 250 000 aktiebolag och handelsbolag, har möjlighet att själv välja om man vill ha en revisor. De företag som väljer att inte ha en revisor måste själva registrera detta hos Bolagsverket. Viktigt att påpeka är dock att även om man väljer bort sin revisor så måste företaget upprätta en årsredovisning för varje räkenskapsår.

Det finns många småföretagsägare som använder sig av sin revisor som ekonomiskt bollplank, men det är ännu fler som har sin ekonomiska rådgivning hos någon annan.

Vi på EkonomiNord i Umeå har, med vår egen kompetens och vårt nätverk av experter, möjligheten att erbjuda alla småföretagare den ekonomiska rådgivning som kan behövas för att driva och utveckla sitt företag. Våra auktoriserade redovisningskonsulter kan upprätta bokslutsrapporter åt kunder som inte har revisor och denna handling värderas högt av banker och kreditinstitut. Eftersom vi är insatta i den operativa verksamheten i företaget när vi sköter den löpande bokföringen är rådgivning av olika slag en naturlig del i våra kunduppdrag och rådgivningen kommer löpande under hela året. Det tror vi ger våra kunder mer för pengarna än att en revisor kontrollerar ett bokslut per år!

/Peter Eklund